Retningslinjer for holdninger og oppførsel

Vi er i tillegg til å vise og lære bort gode holdninger for Fair Play og respekt for andre opptatt av at aktiviteten skal være trygg og positiv for spillere, trenere og dommere. Derfor vil det være mulig å ilegge spillere, trenere, lagledere og dommere disiplinære reaksjoner i form av advarsler og i ytterste konsekvens suspensjon.

I disse tilfellene har man mulighet til å ilegge disiplinære reaksjoner:

  • Ved tilfellet av mobbing kan mobber suspenderes fra aktivitet. Det er mobber som skal fjernes fra aktivitet ikke mobbeoffer.
  • Ved tilfeller av trusler om fysisk eller psykisk vold eller utøvelse eller forsøk på utøvelse av vold kan personen gis advarsel eller suspenderes. Ved gjentatte advarsler skal man suspenderes fra aktivitet.
  • Ved gjentatte problemer med å møte til tiden, stille i rett utstyr, møte på rett plass eller melde i fra på tiden kan personen bli gitt advarsler, og ved gjentatte advarsler bli suspendert fra aktivitet. Man skal ta hensyn til spillerens alder og hvor stor påvirkning spilleren selv har på problemet.
  • Utsetter man dommer for grove verbale angrep eller grov mangel på respekt kan personen bli gitt advarsler, og ved gjentatte advarsler bli suspendert fra aktivitet.

Etter å ha blitt ilagt en advarsel kan det ved neste episode ilegges suspensjon. Det presiseres at det kan ikke må, det er en vurdering av trener/instruktør for spillere, og styret for trener, lagleder og dommer.

Lengden på suspensjon fra aktivitet skal gjenspeile hvor grovt det disiplinære tilfellet er. Det skal utvises særlig varsomhet jo yngre barnet er.

Trenere/instruktører gjør vurdering av disiplinære reaksjoner som gjelder spillere på eget lag. Styret gjør vurdering av disiplinære reaksjoner som gjelder trenere, lagledere og dommere.

Suspensjoner skal være tidsbegrenset. Når suspensjon blir brukt skal det kommuniseres tydelig til den suspenderte hva som må endres for at man kan gjenoppta aktivitet.

Er personen som mottar advarsel eller suspensjon under 18 år skal foresatte involveres umiddelbart.

Klageinstans for advarsler og suspensjoner er fotballstyret i de tilfellene det er spillere som mottar advarsel eller suspensjon, og hovedstyret i Tonstad IL i de tilfellene hvor det er trener, lagleder eller dommer som mottar advarsel eller suspensjon.