Hospiteringsreglement

NFF sine tanker og retningslinjer rundt hospitering (teksten er kopiert fra NFF) 

Link til NFF sine retningslinjer 

Hospitering er et eksempel på differensiering der spillere i perioder får trene og spille på lag på høyere årstrinn, i tillegg til sitt opprinnelige lag. Å sette en aldersgrense for hospitering er vanskelig. I noen klubber må spillerne bidra oppover for at det skal bli nok spillere til å stille lag på trinnet(ene) over. I andre klubber er det rett og slett naturlig at alle spillerne får lov til å være med på den aktiviteten som er på banen, samme hvor unge eller gamle de er!  

Flytsoneprinsippet, og hvor moden spilleren, miljøet og foreldrene er for «å tåle hospiteringen», er avgjørende når spillere får lov til å prøve seg på høyere nivåer. På generelt grunnlag anbefaler vi ikke hospitering før barna er 10 år. 

Gode hospiteringsordninger er et viktig virkemiddel for læring generelt og mesterlæring spesielt. Det kan imidlertid være en kime til konflikt, der spillerne – unødvendig – kommer i konflikt med sitt alderslag, og det kan skape konflikt mellom trenere. Hospiteringsordninger bør håndteres av klubben – gjennom en «uhildet» trenerkoordinator eller spillerutvikler. Igjen er samarbeid, planlegging på forhånd og god kommunikasjon avgjørende.  

Skal spillerne trives når de trener sammen med et eldre årstrinn, er flytsonemodellen på og utenfor banen avgjørende. At spilleren gjenkjenner fotballfaglige temaer, er viktig for å skape trygghet på treningsfeltet. Så presses spilleren i rom og tid blant spillere som har kommet lenger. Spilleren blir utfordret. Vellykkede hospiteringsordninger krever fotballfaglig samkjøring mellom årstrinn.  

Ofte ser vi at yngre spillere møter nye temaer «uforberedt» i et nytt miljø. De blir plassert i uvante roller, blir satt i «mur» eller i shadow-trening når det eldre laget gjennom ukesyklusen forbereder seg til kamp. Det gir ikke utvikling! 

Praktisk løsning i Tonstad IL 

  • Vi har ingen aldersgrense for hospitering, men sier at 9 år og yngre så skjer det unntaksvis. Det året de fyller 10 år og oppover så bruker klubben det systematisk som en del av spillerutvikling. 
  • Initiativ/innstilling til hospitering tas fra spillerutvikler. Dette for å ikke sette foreldretrenere i habilitetsproblemer.
  • Spiller og foreldre blir spurt om de ønsker hospitering. Dersom det er ønskelig så går prosessen videre. 
  • Trener fra opprinnelig lag, trener til besøkslag, spiller og foreldre informeres og det legges en plan. 
  • Hospitering skal ikke «ødelegge» for eget lag. For eksempel at man spiller kamp for «besøkslaget» og så klarer ikke eget lag å stille til kamp. 
  • Treningsoppmøtet på eget lag må være høyt. Vi ønsker ikke å gi et eksakt tall, men påpeke at et lavt treningsoppmøte ikke er forenelig med hospitering. En av grunnene til at man skal hospitere er å få øke treningsmengden uten å arrangere flere treninger.