Fotballfritidsordning og akademi

Vedtekter Tonstad IL Fotballfritidsording og Akademi

Sist oppdatert 15.05.2021

1. Eier

Fotballfritidsordningen eies og drives av Fotballgruppa i Tonstad IL og har sin base i Klubbhuset ved kunstgressbanen (idrettshallen i vinterperioden).

2. Formål

Fotballfritids- og akademiordningen skal gi et godt og trygt fotballtilbud etter skoletid til fotballinteresserte barn fra 3. til 8. trinn. Dette skal stimulere til gode holdninger både når det gjelder:

  • Oppførsel, språkbruk og forhold til andre
  • Fotballtrening og treningsglede

Fotballfritidsordningen og akademiet skal gi barn i den aktuelle aldersgruppen mulighet til å trene litt ekstra fotball med kvalitet i henhold til NFFs handlingsplan.

3. Organisering/bemanning/innhold

Det er fotballgruppen i Tonstad IL som har det øverste ansvaret for fotballfritids- og akademiordningen. Det skal være en ansatt i Tonstad IL som har ansvaret for driften av fotballfritids- og akademiordningen, med følgende krav:

  • Pedagogisk utdanning (god realkompetanse kan kompensere for manglende utdannelse)
  • Idrettsrelevant utdanning

Bemanningsnormen er ca. en voksen per 15 barn. I midlertidige perioder kan dette avvike noe.

Fotballfritids- og akademiordningen vil bestå av ett medbrakt måltid, fotballtrening og spill.

Elevene må selv møte på Tonstad ILs klubbhus ved kunstgressbanen etter skoletid kl. 13:45. Det skal føres kontroll med fremmøte, og dersom barna er syke eller ikke kommer av andre årsaker, skal foreldre gi beskjed til ansvarlig for fotballfritids- og akademiordningen.

Fotballtreningen skal gjennomføres i henhold til retningslinjene i NFF handlingsplan for de aktuelle årsgruppene.

Hovedregelen er at treningene foregår utendørs til medio oktober. Fra medio oktober til ca. midten av mars, vil treningen være inne i hallen. Fra midten av mars og ut skoleåret er treningene utendørs.

Det skal settes klare grenser i forhold til oppførsel og disiplin, både når det gjelder aktivitet inne og ute. Oppførsel som ikke er forenlig med Tonstad ILs normer og verdiregler, og som ødelegger for resten av gruppen, kan føre til at man mister plassen. I slike tilfeller skal det gis skriftlig varsel til foreldrene før plassen blir tatt fra vedkommende.

4. Bekledning

Alle må ha treningstøy og sko som egner seg for fotballtrening på den aktuelle årstiden. Ved behov benyttes garderober i hallen til å skifte før fotballtreningen starter, men

dette forutsetter at deltakerne selv ordner dette og har orden på skolesaker og klær.

5. Åpningstid

Fotballfritids- og akademiordningen skal følge skoleruten til Tonstad skule og har ikke åpent på skolens fridager og ferier.

Åpningstiden er kl. 13:45 –15:45.

6. Foreldrebetaling

Satsene for første barn er 350 kr per måned for én dag i fotballfritids- eller akademiordning.

For de som har deltatt hele skoleåret belastes man kun halv månedssats i juni. I august belastes man kun halv månedssats. De resterende 8 månedene gjelder ordinær månedssats.

Det gis søskenmoderasjon for alle søsken. Pris per søsken er halvparten av ordinær sats for første barn.

Faktura sendes ut og betales forskuddsmessig hver måned.

Uteblitt foreldrebetaling utover en måned kan føre til at man mister plassen.

7. Opptak

Søknad om opptak sendes på epost til ffo@tonstadil.no.

Søknadsfristen for hovedopptak er 15.juni.

Antall plasser er begrenset, fotballfritids- og akademileder vil tildele plasser ved stor søkermasse.

Det er i utgangspunktet ca. 40 fulle plasser. For de som får plass er tildelte plasser gjeldene til:

  • plassen blir sagt opp skriftlig via ffo@tonstadil.no
  • deltagerens alder hindrer videre deltakelse

Det betyr at deltakere som har plass inneværende år automatisk har plass også kommende år.

Hvis en ikke ønsker videre deltakelse må plassen sies opp innen 31.mai.

Alle fotballinteresserte gutter og jenter fra 3. til 8. trinn kan søke.

8. Avtaleperiode og oppsigelse

Opptaket gjelder for hele skoleåret, eller for resten av skoleåret dersom man begynner etter at skoleåret har startet.

Det er to måneders gjensidig oppsigelse, gjeldende fra første hele måned etter at oppsigelsen ble mottatt. Oppsigelse skal skje skriftlig via ffo@tonstadil.no.

Hvis oppsigelsen skyldes brudd på vedtektene, for eksempel manglende foreldrebetaling, er oppsigelsestiden 14 dager fra mottatt oppsigelse. I slike tilfeller skal det først sendes skriftlig varsel.

Ved fravær må det betales på vanlig måte. Men dersom barnet har vært sykt i en sammenhengende periode på fire (4) uker og sykdommen videre med stor sannsynlighet vil føre til stort fravær kan fotballfritids- og akademileder eller fotballstyret, etter fremvist legeerklæring som dokumenterer dette ventede fraværet, gjøre et enkeltvedtak som fristiller deltakeren fra videre deltakelse.

9. Klageinstans

Fotballstyret i Tonstad IL er klageinstans for saker som gjelder fotballfritids- og akademiordningen. Foreldre kan rette klager til styret via fotball@tonstadil.no eller direkte til leder i fotballstyret.

10. Krav til vandelsattest

På lik linje som for alle trenere og ledere i Tonstad IL som skal jobbe med barn og unge er det krav om fri vandelsattest utstedt av Politiet for instruktører, trenere og ledere som er involvert i fotballfritids- og akademiordningen i Tonstad IL.