Fotballfritidsordning, Fotballskole og Akademi Ungdom

Vedtekter Fotballfritidsording og Fotballskole

Sist oppdatert 22.06.2022

 1. Eier
  Fotballfritidsordningen og Fotballskolen eies og drives av Fotballgruppa i Tonstad IL og har sin base i Klubbhuset ved kunstgressbanen (idrettshallen i vinterperioden).
 2. Formål
  Fotballfritidsordningen og Fotballskolen skal gi et godt og trygt fotballtilbud etter skoletid til fotballinteresserte barn fra 2. til 9. klasse. Dette skal stimulere til gode holdninger både når det gjelder oppførsel, språkbruk og forhold til andre, fotballtrening og treningsglede.

  Fotballfritidsordningen og Fotballskolen skal gi barn i den aktuelle aldersgruppen mulighet til å trene litt ekstra fotball med kvalitet i henhold til NFFs handlingsplan.
 3. Organisering/bemanning/innhold
  Det er fotballgruppen i Tonstad IL som har det øverste ansvaret for Fotballfritidsordningen og Fotballskolen. Det skal være en ansatt i Tonstad IL som har ansvaret for driften av Fotballfritidsordningen og Fotballskolen, med krav om pedagogisk utdanning (god realkompetanse kan kompensere for manglende utdannelse) og idrettsrelevant utdanning

  Bemanningsnormen er ca. en voksen per 15 barn. I midlertidige perioder kan dette avvike noe.

  Fotballfritidsordningen og Fotballskolen vil bestå av ett medbrakt måltid, fotballtrening og spill.

  Elevene må selv møte på Tonstad ILs klubbhus ved kunstgressbanen etter skoletid kl. 13:45. Det skal føres kontroll med fremmøte, og dersom barna er syke eller ikke kommer av andre årsaker, skal foreldre gi beskjed til ansvarlig for fotballfritids- og akademiordningen.

  Fotballtreningen skal gjennomføres i henhold til retningslinjene i NFF handlingsplan for de aktuelle årsgruppene.

  Hovedregelen er at treningene foregår utendørs til medio oktober. Fra medio oktober til ca. midten av mars, vil treningen være inne i hallen. Fra midten av mars og ut skoleåret er treningene utendørs.

  Det skal settes klare grenser i forhold til oppførsel og disiplin, både når det gjelder aktivitet inne og ute. Oppførsel som ikke er forenlig med Tonstad ILs retningslinjer, kan føre til at man mister plassen. I slike tilfeller skal det gis skriftlig varsel til foreldrene før plassen blir tatt fra vedkommende.
 4. Bekledning
  Alle må ha treningstøy og sko som egner seg for fotballtrening på den aktuelle årstiden. Ved behov benyttes garderober i hallen til å skifte før fotballtreningen starter, men dette forutsetter at deltakerne selv ordner dette og har orden på skolesaker og klær.
 5. Åpningstid
  Fotballfritidsordningen og Fotballskolen skal følge skoleruten til Tonstad skule og har ikke åpent på skolens fridager og ferier.

  Åpningstiden er kl. 13:45 –15:45.
 6. Foreldrebetaling
  Satsene for første barn er 450 kr per måned for én dag i fotballfritids- eller akademiordning.

  For de som har deltatt hele skoleåret belastes man kun halv månedssats i juni. I august belastes man kun halv månedssats. De resterende 8 månedene gjelder ordinær månedssats.

  Det gis søskenmoderasjon for alle søsken. Pris per søsken er halvparten av ordinær sats for første barn.

  Faktura sendes ut og betales forskuddsmessig hver måned.

  Uteblitt foreldrebetaling utover en måned kan føre til at man mister plassen.
 7. Opptak
  Søknad om opptak sendes på epost til ffo@tonstadil.no.

  Søknadsfristen for hovedopptak er 15.juni.

  Antall plasser er begrenset, fotballfritids- og akademileder vil tildele plasser ved stor søkermasse.

  For de som får plass er tildelte plasser gjeldene til plassen blir sagt opp skriftlig via ffo@tonstadil.no eller deltagerens alder hindrer videre deltakelse.

  Det betyr at deltakere som har plass inneværende år automatisk har plass også kommende år.

  Hvis en ikke ønsker videre deltakelse må plassen sies opp innen 31.mai.

  Alle fotballinteresserte gutter og jenter fra 3. til 8. trinn kan søke.
 8. Avtaleperiode og oppsigelse
  Opptaket gjelder for hele skoleåret, eller for resten av skoleåret dersom man begynner etter at skoleåret har startet.

  Det er to måneders gjensidig oppsigelse, gjeldende fra første hele måned etter at oppsigelsen ble mottatt. Oppsigelse skal skje skriftlig via ffo@tonstadil.no.

  Hvis oppsigelsen skyldes brudd på vedtektene, for eksempel manglende foreldrebetaling, er oppsigelsestiden 14 dager fra mottatt oppsigelse. I slike tilfeller skal det først sendes skriftlig varsel.

  Ved fravær må det betales på vanlig måte. Men dersom barnet har vært sykt i en sammenhengende periode på fire (4) uker og sykdommen videre med stor sannsynlighet vil føre til stort fravær kan fotballfritids- og akademileder eller fotballstyret, etter fremvist legeerklæring som dokumenterer dette ventede fraværet, gjøre et enkeltvedtak som fristiller deltakeren fra videre deltakelse.
 9. Klageinstans
  Fotballstyret i Tonstad IL er klageinstans for saker som gjelder fotballfritids- og akademiordningen. Foreldre kan rette klager til styret via fotball@tonstadil.no eller direkte til leder i fotballstyret.
 10. Krav til vandelsattest
  For alle trenere og ledere i Tonstad IL som skal jobbe med barn og unge er det krav om fri vandelsattest utstedt av Politiet for instruktører.

Vedtekter Akademi Ungdom

Sist oppdatert 22.06.2022

 1. Eier
  Akademiet eies og drives av Fotballgruppa i Tonstad IL og har sin base i Klubbhuset ved kunstgressbanen (idrettshallen i vinterperioden).
 2. Formål
  Formålet med akademiet er å gi et ekstratilbud til spesielt fotballinteresserte barn fra 7. til 9. klasse. Dette skal stimulere til fotballglede, utvikling og gode holdninger når det gjelder oppførsel og språkbruk, fotballtrening og egen utvikling, og god treningskultur.

  Akademiet skal gi barn i den aktuelle aldersgruppen mulighet til å trene litt ekstra fotball med kvalitet i henhold til NFFs handlingsplan. Det er verdt å merkes seg at det skal være et tilbud for de som vil noe mer enn det de får i vanlig klubbfotball. Man ønsker å øke volum (kvantitet), men også å kvalitativt se på «alle mulige» tiltak som kan gjøre spillerne bedre som fotballspillere (individuelt og som lagspillere).
 3. Organisering/bemanning/innhold
  Det er fotballgruppen i Tonstad IL som har det øverste ansvaret for akademiordningen. Det skal være en ansatt i Tonstad IL som har ansvaret for driften av akademiordningen, med følgende krav:
  • Pedagogisk utdanning (god realkompetanse kan kompensere for manglende utdannelse)
  • Idrettsrelevant utdanning

  Bemanningsnormen er ca. en voksen per 10 barn. I midlertidige perioder kan dette avvike noe.

  Fotballtreningen skal gjennomføres i henhold til retningslinjene i NFF handlingsplan for de aktuelle årsgruppene.

  Hovedregelen er at treningene foregår utendørs til medio oktober. Fra medio oktober til ca. midten av mars, vil treningen være inne i hallen. Fra midten av mars og ut skoleåret er treningene utendørs.

  Det skal settes klare grenser i forhold til oppførsel og disiplin, både når det gjelder aktivitet inne og ute. Oppførsel som ikke er forenlig med Tonstad ILs retningslinjer vedtatt av fotballstyret kan føre til at man mister plassen. I slike tilfeller skal det gis skriftlig varsel til foreldrene før plassen blir tatt fra vedkommende.
 4. Bekledning
  Alle må ha treningstøy og sko som egner seg for fotballtrening på den aktuelle årstiden. Ved behov benyttes garderober i hallen til å skifte før fotballtreningen starter, men
  dette forutsetter at deltakerne selv ordner dette og har orden på skolesaker og klær.
 5. Åpningstid
  Akademiordningen skal følge skoleruten til Tonstad skule. Det kan komme tilbud også i ferier, men da er dette et ekstra tilbud. Akademiet skal være et 12-måneders tilbud og har sitt høyeste aktivitetsnivå når klubblag ikke har kampsesong. Organiserte treningsøkter i ferier skal være frivillige å møte opp på, men der man får oppmøte registrert ved egentrening som alternativ.

  Åpningstiden er primært helger av praktiske hensyn for at det ikke skal overlappe med klubbtreninger og kamper. Det vil variere mellom fredag, lørdag og søndag.
 6. Foreldrebetaling
  Satsene for første barn er 450 kr per måned i akademiordning.

  Akademiet har som mål å følge opp spilleren 12 måneder i året. Det belastes ikke for juli måned.

  Det gis søskenmoderasjon for alle søsken. Pris per søsken er halvparten av ordinær sats for første barn.

  Faktura sendes ut og betales forskuddsmessig hver måned.

  Uteblitt foreldrebetaling utover en måned kan føre til at man mister plassen.
 7. Opptak
  Søknad om opptak sendes på epost til ffo@tonstadil.no.

  Der er ingen søknadsfrist. På generelt grunnlag ønsker vi ikke å operere med maks antall så det skal være plass til alle, men i vinter sesongen kan plass bli utfordring. Derfor er oppfordringen søk om dere er interessert (selv om det er vintersesong) og så leter vi etter løsninger.
 8. Avtaleperiode og oppsigelse
  Avtalen fornyes automatisk. Det vil si de som har ungene i akademi automatisk har den inntil den blir sagt opp eller til de går ut av siste klassetrinn som kan benytte seg av tilbudet.

  Det er to måneders gjensidig oppsigelse, gjeldende fra første hele måned etter at oppsigelsen ble mottatt. Oppsigelse skal skje skriftlig via ffo@tonstadil.no.

  Hvis oppsigelsen skyldes brudd på vedtektene, for eksempel manglende foreldrebetaling, er oppsigelsestiden 14 dager fra mottatt oppsigelse. I slike tilfeller skal det først sendes skriftlig varsel.

  Ved fravær må det betales på vanlig måte. Men dersom barnet har vært sykt i en sammenhengende periode på fire (4) uker og sykdommen videre med stor sannsynlighet vil føre til stort fravær kan akademileder eller fotballstyret, etter fremvist legeerklæring som dokumenterer dette ventede fraværet, gjøre et enkeltvedtak som fristiller deltakeren fra videre deltakelse.
 9. Klageinstans
  Fotballstyret i Tonstad IL er klageinstans for saker som gjelder akademiordningen. Foreldre kan rette klager til styret via fotball@tonstadil.no eller direkte til leder i fotballstyret.
 10. Krav til vandelsattest
  På lik linje som for alle trenere og ledere i Tonstad IL som skal jobbe med barn og unge er det krav om fri vandelsattest utstedt av Politiet for instruktører, trenere og ledere som er involvert i fotballfritids- og akademiordningen i Tonstad IL.
 11. Oppmøte og ekstratilbud
  Faller deltagelsen under 70% oppmøte så vil man se konkret på hvert tilfelle og vurdere tiltak. Dette vil betegnes som et brudd på vedtektene og en oppsigelse fra klubb kan gjennomføres.

  Det vil komme tilbud om kamper og andre ekstratiltak. For å få invitasjon til dette så må oppmøteprosenten på trening ligge på 80% eller høyere. Faller deltagelsen under 80% oppmøte på grunn av skader eller sykdom så vil man se konkret på hvert tilfelle og vurdere tiltak.

  I tillegg må punktene under punkt 12 være innfridd. Treningstilbud i ferier hvis det kommer (vinter, påske, jul, sommer) teller ikke på oppmøteprosenten.
 12. Krav til spilleren og hjem
  Det forventes at spilleren ønsker å bli best mulig raskest mulig. Det betyr i praksis at spilleren er villig til å tilpasse seg det som kreves for å oppnå dette:
  1. Ryddig adferd som gjør det mulig å gode planer utvikling mulig (Spond, oppmøte, tidsfrister og utstyrsforberedelser). Det kommer flere etter hvert og da må man ville tilpasse seg.
  2. Interesse for utvikling 24/7. Ønsker individuell tilbakemelding og er villig til å følge dem opp med egentrening/tiltak som krever egeninnsats.
  3. Har holdninger som er forenelige med det å skape utvikling. Punkt 3 sier noe om holdninger, men i dette punktet henvises det til holdninger som er viktige for å skape en god treningskultur:
   • Evne til å sette laget foran ego. Evne til å tilpasse seg systemet og laget, og ikke et ønske om at systemet skal tilpasse seg individet.
   • Stille høye krav til konsentrasjon så kvaliteten i treningene blir optimale.
   • Tåler konkurranse og det «presset» det medfører.
   • Foreldrene vil bli involvert og må ha kapasitet til dette (tid og interesse). På lik linje som skolen forventer at barna følges opp med lekser, stiller på foreldremøter, osv.