Vi søker etter en daglig leder som kan bli med oss på reisen for å gjøre Tonstad IL til distriktets beste breddeklubb med et tydelig fotavtrykk i lokalmiljøet i Sirdal. Sjekk ut stillingsbeskrivelsen under.

Søknadsfrist: 6. juni

Søknad sendes til kontakt@tonstadil.no sammen med søknadsbrev og CV.


Stillingsbeskrivelse

Stillingsbetegnelse:Daglig leder i Tonstad idrettslag
Nærmeste foresatt:Styreleder Tonstad IL
Stillingsprosent:50
Sjef/leder for:Ansvarlig for den daglige driften
Merknad:Ingen

Ansvarsområde

Daglig leder i Tonstad IL skal forvalte klubbens ressurser og verdier på best mulig måte, han/hun skal være en leverandør av gode opplevelser/tjenester til våre medlemmer (spillere/trenere/ledere), samt være proaktiv og kreativ i forhold til videreutvikling av klubben.

Daglig leder skal ikke utføre alle oppgaver selv, men skal påse at alle viktige oppgaver blir godt organisert, planlagt og gjennomført. I dette ligger det å sørge for at ansvar for oppgaveutførelsen er plassert, og at oppgaven gjennomføres rettidig og i tråd med styrets føringer. Oppgaver som daglig leder selv ikke utfører, vil daglig leder derfor ha et påse- ansvar for at blir utført av andre eller styrets medlemmer.

Styret har det overordnede ansvaret for økonomistyringen. Økonomiansvarlig er en styrefunksjon, og er den personen i styret som har et særskilt oppfølgingsansvar på vegne av styret for at styrets ansvar blir oppfylt. Daglig leder delegeres myndighet fra styret, og er underlagt styrets økonomiansvarliges faglige instruksjon innenfor økonomiområdet.

Hovedoppgaver

 • Organisering av klubbens driftsoppgaver, herunder anleggsdrift, kioskdrift og dugnader.
 • Merkevarebygging, dvs. markedsføring og tydeliggjøre klubbens betydning for et godt oppvekstmiljø i Sirdal.
 • Kommunikasjon med samarbeidspartnerne; særforbund, idrettsrådet, kommune, idrettskretsen, mv.
 • Sikre klubbens inntekter slik at klubbens driftsoppgaver og sportslige mål blir ivaretatt iht. klubbens vedtatte mål.
 • Koordinere klubbarrangementer.

Arbeidsoppgaver

Drift:

 • Stimulere til god klubbutvikling ved å påse at kravene i NFF kvalitetsklubb følges opp og gjennomføres. Oppgaven utføres i samarbeid med Kvalitetsklubbansvarlig i styret.
 • Gjøre seg kjent med innholdet i Tonstad IL sin klubbhåndbok og sportsplan og bidra til at klubbens spillere/trenere/ledere etterlever dette.
 • Ansvarlig for å få utstyrt alle lag med materiell for å kunne utføre trening og kamp, samt være et kontaktledd mellom klubb og utstyrsleverandører. Oppgaven utføres i samarbeid med materialansvarlig i styret.
 • Klubbadministrator i FIKS med tilleggsrettighet kvalitetsklubbansvarlig.
 • Ansvarlig for klubbens medlemsregistrering og øvrige registre.
 • Ansvarlig for spillerregistrering, og overganger til og fra klubben.
 • Ansvarlig for å melde på lagene i seriesystemet, cuper, mv.
 • Organisere og følge opp klubbdommere til fotballkamper hvor krets ikke har satt opp dommer.
 • Ansvarlig for å følge opp oppgaver og frister iht. klubbens årshjul.
 • Aktivitetsplanlegging av idrettsanlegget.
 • Anleggsdrift – i samarbeid med Anleggsansvarlig i styret.
 • Koordinere kioskdrift i samarbeid med kioskansvarlig utpekt av styret.
 • Organisere og formidle dugnader.
 • Innhente politiattest i samarbeid med ansvarlig representant i styret for personer som skal utføre oppgaver for klubben, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
 • Ansvarlig for å holde klubbens hjemmeside oppdatert.
 • Ansvarlig for klubbens lotterier.
 • Koordinering av arrangementer i samarbeid med styrets representanter og/eller utvalg.
 • Medlemsservice – ta imot innkommende henvendelser fra klubbens medlemmer.
 • Bindeledd mellom styret og de forskjellige utvalg.

Marked:

 • I samarbeid med markedsansvarlig i styret være ansvarlig for salg, reforhandling og oppfølging av samarbeids- og sponsoravtaler.
 • I samarbeid med markedsansvarlig i styret være ansvarlig for salg av arenareklame på idrettsarenaene våre.
 • Alle avtaler som inngås med Tonstad IL skal være i henhold til retningslinjene gitt i Tonstad IL sin Klubbhåndbok. Avtaler koordineres med markedsansvarlig i styret.

Økonomi:

 • I samarbeid med økonomiansvarlig i styret utarbeide utkast til budsjett for klubben, dokumentere alle budsjettforutsetninger.
 • Oppfølgning av utestående kundefordringer inkluderts medlemskontingent.
 • Være første godkjenner for utbetalinger fra bank.
 • Følge opp økonomiplanen etter styrets retningslinjer.
 • I samarbeid med økonomiansvarlig i styret planlegge og gjennomføre årsoppgjør.

Møter:

 • Ansvarlig for tilrettelegging av styremøter.
 • Delta på styremøter.
 • Delta på øvrige møter i klubben hvor Daglig leder er ønsket.
 • Ansvarlig for tilrettelegging og innkalling til Årsmøtet.

Beslutningsmyndighet

Typiske beslutninger stillingsinnehaver selv treffer

 • Innkjøp på inntil kr. 20 000.
 • Inngåelse av sponsoravtaler på inntil kr. 20 000.

Typiske beslutninger som skal godkjennes på høyere nivå

 • Innkjøp på beløp høyere enn kr. 20 000.
 • Inngåelse av sponsoravtaler på beløp høyere enn kr. 20 000, og/eller hvor avtalen berører andre ytelser.

Fullmakter

 • Daglig leder har vide fullmakter til å organisere klubbens oppgaver slik daglig leder mener er best, men styret skal orienteres og områdeansvarlig i styret bør forespørres hvis det kan være usikkerhet om denne kan ha innspill.

Samarbeid (Kontakt og kommunikasjon)

Internt (med hvem og om hva)

 • Styreleder, styremedlemmer, utvalg, lagledere, trenere og spillere.

Eksternt (med hvem og om hva)

 • Klubbens hovedkontakt mot NFF Rogaland, RIK, NIF, Skiforbundet, Sirdal kommune, Idrettsrådet og andre offentlige organ som klubben har kontakt med.
 • Dette arbeidet og kommunikasjonen skal skje i nært samarbeid med styreleder og/eller andre tillitsvalgte som klubben utpeker som ansvarlige. Dette omhandler også klubbens offentlig søknader på kommunale midler eller andre økonomiske støtteordninger.
 • Herunder kontakt med mediene. Daglig leder er klubbens ansikt utad, og det må prege vedkommende adferd på sosiale medier.
 • Foresatte til medlemmer/potensielle medlemmer til Tonstad IL.

Krav til kompetanse

Må ha:Erfaring som frivillig i idretten, kjenner til idrettens regelverk og idrettens organisering.Viktige egenskaper for å lykkes i stillingen er evnen til å være selvstyrt, strukturert, målrettet, engasjert og lyttende. Gyldig politiattest uten merknader.
Ønskelig:Høyere utdanning, gjerne innen sport management/idrettsledelse eller økonomisk-administrativ utdanning. NFF Fotballederkurs 1, 2, 3 og 4